Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2014

lleoo
Trzeba żyć dalej, przestać żałować tego, co mogło być i skupić się na tym, co się ma.
— Camilla Läckberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lleoo
2519 5a8c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lleoo
Przez lata przysporzyłem sobie wielu wrogów. Nauczyłem się jednego: nie podejmuj walki kiedy wiesz, że z pewnością przegrasz. Ale nigdy nie pozwól, żeby komuś kto Cię znieważył uszło to na sucho. Czekaj na stosowny moment i oddaj kiedy znajdziesz się w dużo lepszej sytuacji, nawet jeśli nie pragniesz odwetu.
— Stieg Larsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 21 2014

lleoo
8575 974d
Reposted frommentalstate mentalstate
lleoo
[...] roz­koszo­wał się poczu­ciem, że jest zaw­sze i zaw­sze i zaw­sze sam. 
— Virginia Woolf
Reposted frommentalstate mentalstate
lleoo
Co spra­wia, że człowiek zaczy­na niena­widzić sam siebie? Może tchórzos­two. Al­bo nieodłączny strach przed po­pełnianiem błędów, przed ro­bieniem nie te­go, cze­go in­ni oczekują. 
— Paulo Coelho
Reposted frommentalstate mentalstate

January 20 2014

lleoo
1594 ff9a 500
Reposted frombisia bisia
lleoo
1716 4197
Reposted fromsatanek10 satanek10
lleoo
Reposted fromfurnivo furnivo

January 19 2014

lleoo
1982 ba83
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
lleoo
2005 4893
Reposted fromlostness lostness
lleoo
2085 6c3b
Reposted fromlostness lostness
lleoo
2135 7b26
Reposted fromIllara Illara
lleoo
Ilu ludzi rezygnuje w swoim życiu z prawdziwej miłości, tylko dlatego, że okoliczności są niedogodne, bo tak chcą inni, bo tak wypada, bo zbyt wiele przeszkód?
Reposted fromiamstrong iamstrong viaEvowe Evowe
7087 f6b7 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaEvowe Evowe
lleoo
Play fullscreen
Crawling back to you
Ever thought of calling when you've had a few?
'Cause I always do
Maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new
Now I've thought it through
Crawling back to you

Do I wanna know
If this feeling flows both ways?
Sad to see you go
Was sort of hoping that you’d stay
Baby we both know
That the nights were mainly made for saying things
That you can’t say tomorrow day

Too busy being yours to fall
Sad to see you go
Ever thought of calling back?
Do I wanna know
Do you want me crawling back to you?
Reposted frombeckycue beckycue viaEvowe Evowe
lleoo
7107 a6dd
Reposted fromIriss Iriss viaEvowe Evowe
lleoo
3562 bb9a
Fucking asshole.
Reposted from1911 1911 viaEvowe Evowe
lleoo
Nienawidzisz ludzi, bo boisz się ich, prawda? Zawsze się ich bałeś, od małego. Wolałeś siedzieć przy lampie i czytać. (...) Chowasz się za okładkami książek.
— Robert Bloch - "Psychoza", tak bardzo o mnie!
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaEvowe Evowe
lleoo
Nie traktuj siebie tak poważnie. Nikt poza tobą tego nie robi.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga" Lekcja 4
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaEvowe Evowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl